Eastern Syriac :ܗܒܒ
Western Syriac :ܗܒܒ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to blossom , to bloom , to flourish ;
French :fleurir , se couvrir de fleurs , être en fleurs , être fleurissant , éclore , s'épanouir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :הבב

Cf. ܗܲܒܵܒܵܐ, ܗܲܒܬܵܐ, ܗܒܵܒܵܐ, ܗܲܒܵܒ݂ܵܐ

Variants : ܗܒ

See also : ܗܲܒܵܒ݂ܵܐ, ܗܲܒܬܵܐ, ܗܸܠܩܵܐ, ܙܲܗܪܵܐ, ܢܘܼܪܬܵܐ, ܣܡܵܕܪܵܐ, ܪܘܼܕܵܐ, ܒܸܪܛܵܐ, ܐܸܒܵܐ, ܡܙܲܪܙܚ, ܡܒܲܠܒܸܠ, ܦܩܵܚܵܐ

Derived words : ܒܸܒܠܵܐ, ܒܝܼܒܠܵܐ, ܗܲܒܵܒܵܐ, ܗܲܒܵܒ݂ܵܐ, ܗܲܒܵܒ݂ܵܝܵܐ, ܗܲܒܬܵܐ