Eastern Syriac :ܗܕܡ
Western Syriac :ܗܕܡ
Category :verb
[Human → Body]
English :to dismember , torture : to quarter (?) ;
French :démembrer , dépecer , supplice : écarteler (?) , organisation : démanteler (?) ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :הדם

Cf. ܗܲܕܵܡܵܐ, ܗܲܕܵܡܵܝܘܼܬܵܐ