Eastern Syriac :ܚܘܦ
Western Syriac :ܚܘܦ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to wash ;
French :laver , gâcher / mettre de l'eau ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חוף

Cf. ܚܐܵܦܵܐ, ܒܹܝܬ ܚܝܵܦܵܐ, ܚܝܵܦܵܐ, ܚܵܐܸܦ

See also : ܡܲܣܚܘܼܝܹܐ, ܡܣܵܐ, ܡܣܵܝܵܐ

Derived words : ܒܹܝܬ ܚܝܵܦܵܐ, ܚܵܐܸܦ, ܚܐܵܦܵܐ, ܚܵܝܸܦ, ܚܝܵܦܵܐ, ܡܲܚܦܸܦ