Eastern Syriac :ܚܝܠ
Western Syriac :ܚܝܠ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to be strong , to strengthen ;
French :être fort , fortifier / renforcer / rendre fort ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חיל

Cf. ܚܲܝܠܵܐ, ܚܲܝܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܲܒ ܚܲܝܠܵܐ, ܒܚܲܝܠܵܐ, ܚܲܝܠܵܢܵܐ, ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ, ܚܲܝܠܬܵܢܵܐ, ܚܲܝܠܬܵܢܬܵܐ, ܚܲܝܸܠ

See also : ܣܲܪܬ

Derived words : ܒܚܲܝܠ ܕ, ܒܚܲܝܠܵܐ, ܚܲܝܘܼܠܹܐ, ܚܲܝܸܠ, ܚܲܝܠܵܐ, ܚܝܵܠܵܐ, ܚܲܝܠܵܐ ܥܲܒ݂ܸܕ, ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܐ, ܚܲܝܠܵܘܵܬܹ̈ܐ, ܚܲܝܠܵܢܵܐ, ܚܲܝܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܝܼܵܠܵܢܵܝܵܐ, ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ, ܚܲܝܠܬܵܢܵܐ, ܚܲܝܠܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܚܲܝܠܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܲܝܠܬܵܢܝܼܬܵܐ, ܚܲܝܠܬܵܢܬܵܐ, ܚܲܠܘܼܢܹܐ, ܚܲܠܸܢ, ܚܵܠܸܢ ܩܵܠܵܐ, ܚܲܠܲܢܬܵܐ, ܡܚܲܝܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܲܒ ܚܲܝܠܵܐ, ܪܲܒ ܚܲܝܠܹ̈ܐ