Eastern Syriac :ܚܠܝ
Western Syriac :ܚܠܝ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to sweeten , to dulcify / sugar-coat , to be sweet ;
French :sucrer , édulcorer , dragéifier , adoucir (?) , être sucré / édulcoré / agréable au goût ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חלי

Cf. ܚܠܵܐ, ܚܸܠܝܵܐ, ܚܠܵܝܵܐ, ܡܲܚܠܘܼܝܹܐ, ܡܲܚܠܝܵܢܵܐ, ܡܲܚܠܵܝܬܵܐ, ܚܵܠܹܐ, ܡܲܚܠܹܐ, ܚܠܝܼܬܵܐ, ܚܲܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܚܲܠܘܼܝܵܐ, ܚܸܠܘܼܬܵܐ

Derived words : ܚܵܠܹܐ, ܚܠܵܐ, ܚܲܠܘܼܝܵܐ, ܚܲܠ̈ܘܼܝܵܬ݂ܵܐ, ܚܲܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܚܸܠܘܼܬܵܐ, ܚܲܠܵܝܵܐ, ܚܸܠܝܵܐ, ܚܠܵܝܵܐ, ܚܲܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܸܠܝܵܢܵܐ, ܚܠܝܼܬܵܐ, ܡܲܚܠܹܐ, ܡܲܚܠܘܼܝܹܐ, ܡܲܚܠܘܼܥܹܐ, ܡܲܚܠܝܵܢܵܐ, ܡܲܚܠܵܝܬܵܐ, ܡܲܚܠܸܥ, ܡܲܚܠܵܥ݇ܝܬܵܐ