Eastern Syriac :ܚܡܡ
Western Syriac :ܚܡܡ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to be hot ;
French :avoir chaud , être chaud ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :kh-m-m  חמם «to heat something up» «chauffer »

Cf. ܚܲܡܚܘܼܡܹܐ, ܚܲܡܚܲܡܬܵܐ, ܚܸܡܵܐ, ܚܐܵܡܵܐ, ܚܝܼܡܵܐ, ܚܝܵܡܬܵܐ, ܚܵܡܵܐ, ܚܲܡܝܼܡܵܐ, ܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬ, ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ, ܡܲܚܘܼܡܹܐ

Variants : ܚܡ

Derived words : ܒܚܲܝܡܘܼܬ݂ܵܐ, ܚܵܐܸܡ, ܚܐܵܡܵܐ, ܚܝܼܡܵܐ, ܚܝܵܡܬܵܐ, ܚܵܡܵܐ, ܚܸܡܵܐ, ܚܲܡܚܘܼܡܹܐ, ܚܲܡܚܲܡܬܵܐ, ܚܲܡܝܼܡܵܐ, ܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬ, ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ, ܚܲܡܸܡ, ܡܲܚܘܼܡܹܐ, ܡܲܚܝܸܡ, ܡܲܚܸܡ, ܡܚܲܡܚܸܡ, ܡܚܲܡܚܲܡܬܵܐ