Eastern Syriac :ܚܡܥ
Western Syriac :ܚܡܥ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to ferment , to leaven ; 2) to mix ;
French :1) fermenter , lever / faire lever ; 2) (se ?) mélanger , (se ?) mêler ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חמע

Cf. ܚܡܵܥ, ܚܡܵܐ, ܚܡܝܼܥܵܐ, ܚܡܝܼܥܘܼܬܵܐ, ܚܡܝܼܪܵܐ, ܚܡܵܝܬܵܐ

Derived words : ܚܡܵܐ, ܚܡܘܼܥܬܵܐ, ܚܡܝܼܥܵܐ, ܚܡܝܼܥܘܼܬܵܐ, ܚܡܝܼܪܵܐ, ܚܡܝܼܪܵܐ ܕܲܦܫܵܪܵܐ, ܚܡܵܝܬܵܐ, ܚܡܵܥ