Eastern Syriac :ܚܡܬ
Western Syriac :ܚܡܬ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to rage, to be angry , to rave , to rampage ;
French :enrager , être furieux / en colère , se mettre en rage , s'emporter , se déchaîner , tempêter ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חמת

Cf. ܚܸܡܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܚܸܡܬ݂ܵܢܵܐ, ܚܸܡܬ݂ܵܐ, ܚܸܡܬ݂ܵܢܬܵܐ

See also : ܓ݂ܵܒܸܢ, ܟܒܕ, ܚܡܵܬ݂

Derived words : ܚܘܼܡܬܸܢܵܐ, ܚܲܡܘܼܬܹܐ, ܚܲܡܝܼܬܵܐ, ܚܲܡܝܼܬܬܵܐ, ܚܵܡܹܬ, ܚܲܡܸܬ, ܚܸܡܬܵܐ, ܚܡܵܬܵܐ, ܚܲܡܬܘܼܢܹܐ, ܚܲܡܬܸܢ, ܚܸܡܬܵܢܵܐ, ܚܸܡܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܚܸܡܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܸܡܬ݂ܵܢܬܵܐ, ܡܲܚܡܘܼܬܹܐ, ܡܲܚܡܸܬ, ܡܲܚܡܬܵܢܘܼܬܵܐ