Eastern Syriac :ܚܨܕ
Western Syriac :ܚܨܕ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to reap , to harvest / to crop ;
French :récolter , moissonner , faire la moisson ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חצד

Cf. ܚܨܕ, ܚܸܨܕܵܐ, ܚܨܵܕܵܐ, ܚܸܙܕܵܐ, ܚܙܵܕܵܐ, ܚܵܨܸܕ, ܚܲܨܵܕܬܵܐ, ܚܵܨܘܼܕܵܐ, ܚܲܨܵܕܵܐ

See also : ܚܵܨܸܠ, ܥܒ݂ܕܵܠܵܐ

Derived words : ܚܸܙܕܵܐ, ܚܙܵܕܵܐ, ܚܵܙܸܠ, ܚܵܨܹܕ, ܚܲܨܵܕܵܐ, ܚܸܨܕܵܐ, ܚܨܵܕܵܐ, ܚܲܨܵܕܬܵܐ, ܚܵܨܘܿܕܵܐ, ܚܵܨܘܼܕܵܐ, ܟܣܵܚܵܐ, ܨܵܚܸܕ