Eastern Syriac :ܛܠܩ
Western Syriac :ܛܠܩ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to disappear , to vanish , to be finished ;
French :disparaître , s'évanouir / s'évaporer , être fini , s'achever , arriver à terme / finir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :טלק

Cf. ܬܠܘܿܩ, ܬܠܵܩܵܐ, ܬܲܠܩܵܢܵܐ, ܬܠܵܩܬܵܐ, ܬܵܠܵܩܬܵܐ, ܛܵܠܲܩܬܵܐ, ܛܵܠܘܼܩܵܐ, ܛܲܠܩܵܢܵܐ, ܛܠܵܩܬܵܐ, ܛܠܵܩܵܐ, ܛܵܠܸܩ

See also : ܡܝܼܣܬ, ܐܟܸܠܡܸܫܗ݇ܘܵܐ, ܢܝܼܣܬܗ݇ܘܵܐ, ܦܪܵܩܵܐ

Derived words : ܛܘܼܠܝܵܩܵܐ, ܛܘܼܠܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܛܘܼܠܝܵܩܘܼܬܵܐ, ܛܘܼܠܵܩܵܐ, ܛܘܼܠܩܵܐ, ܛܵܠܘܼܩܵܐ, ܛܲܠܘܼܩܹܐ, ܛܠܝܼܩܵܐ, ܛܵܠܹܩ, ܛܵܠܸܩ, ܛܲܠܸܩ, ܛܠܵܩܵܐ, ܛܲܠܩܵܢܵܐ, ܛܵܠܲܩܬܵܐ, ܛܠܵܩܬܵܐ, ܡܛܵܠܸܩ, ܡܸܬܛܲܠܩܵܢܵܐ, ܡܸܬܛܲܠܩܵܢܘܼܬܵܐ, ܬܠܘܼܩ, ܬܵܠܹܩ, ܬܠܵܩܵܐ, ܬܲܠܩܵܢܵܐ, ܬܵܠܵܩܬܵܐ, ܬܠܵܩܬܵܐ