Eastern Syriac :ܝܙܦ
Western Syriac :ܝܙܦ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to borrow ; 2) to lend ;
French :1) emprunter ; 2) prêter ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :יזף

Cf. ܝܙܵܦܵܐ, ܝܼܙܦܵܐ, ܝܼܙܵܦܬܵܐ, ܡܲܙܝܘܼܦܹܐ, ܡܲܘܙܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܵܘܙܦܵܢܵܐ

See also : ܡܕܵܗܸ݇ܢ, ܡܕܵܐܸܢ, ܡܲܕܝܘܼܢܹܐ, ܕܲܝܢܵܐ, ܫܐܠ

Derived words : ܐܸܫܛܵܪ ܝܼܙܲܦܬܵܐ, ܝܼܙܦܵܐ, ܝܙܵܦܵܐ, ܝܼܙܲܦܬܵܐ, ܡܵܘܙܦܵܢܵܐ, ܡܵܘܙܦܵܢܵܐ ܒܪܲܗܒ݂ܘܿܢܵܐ, ܡܲܘܙܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܙܝܘܼܦܹܐ, ܡܸܬܝܲܙܦܵܢܘܼܬ ܦܸܬܓ݂ܵܡܵܐ, ܡܸܬܝܲܙܦܵܢܘܼܬܵܐ