Eastern Syriac :ܝܬܒ
Western Syriac :ܝܬܒ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to sit , to be sitting ; 2) to dwell , to live in / to reside / to inhabit ; 3) to establish , to settle ;
French :1) être assis , s'asseoir ; 2) demeurer , habiter , résider ; 3) établir , s'établir , fixer , se fixer , se caser / trouver sa place ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :יתב

Cf. ܬܘܼܒ݂, ܝܬܵܒ݂ܬܵܐ, ܝܲܬܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܝ݇ܬܵܒ݂ܵܐ, ܝܲܬܵܒ݂ܵܐ, ܬܲܘܬܵܒ݂ܵܐ, ܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܐܵܬܒ݂, ܝ݇ܬܸܒ݂, ܝܵܬܸܒ݂, ܬܝܵܒ݂ܵܐ, ܝܬܵܒ݂ܬܵܐ, ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ

See also : ܛܵܒܸܥ, ܡܲܡܪܸܕ

Derived words : ܐܵܘܬܸܒ݂, ܐܲܘܬܸܒ݂, ܐܸܬ݂ܝܲܬܲܒ݂, ܐܸܬܿܬܲܘܬܲܒ݂, ܝܼܬܹܒ݂, ܝܵܬܹܒ݂, ܝܲܬܸܒ݂, ܝܲܬܸܒ݂, ܝ݇ܬܸܒ݂, ܝܵܬܒ݂ܵܐ, ܝܲܬܵܒܹ̈ܐ, ܝܲܬܵܒ݂ܵܐ, ܝܲܬܒܵܐ, ܝ݇ܬܵܒ݂ܵܐ, ܝ݇ܬܵܒ݂ܵܐ, ܝܲܬܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܝܼܬܸܒ݂ܬܵܐ, ܝܵܬܸܒ݂ܬܵܐ, ܝܬܵܒ݂ܬܵܐ, ܝܲܬܘܼܒܹܐ, ܝܼܬܝܼܒ݂ܵܐ, ܝܼܬܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܠܵܐ ܡܲܬܸܒ݂ ܒܓܵܢܘܼܗܝ, ܠܵܐ ܡܲܬܸܒ݂ ܩܲܕ݇ܡܘܼܗܝ, ܡܲܘܬܸܒ݂, ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ, ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ, ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ, ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܵܠܘܿܟ݂ܹ̈ܐ, ܡܵܘܬܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܘܼܬܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܘܬܘܼܒܹܐ, ܡܲܝܬܸܒ݂, ܡܝܲܬܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܝܬܘܼܒܹܐ, ܡܫܵܘܬܒ݂ܵܐ, ܡܫܵܘܬܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܬܸܒ݂, ܡܲܬܸܒ݂ ܫܲܪܛ, ܡܲܬܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܬܒ݂ܵܢܬܵܐ, ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ, ܡܲܬܘܼܒܹܐ, ܡܲܬܘܼܒܹܐ, ܡܲܬܝܸܒ݂, ܡܲܬܝܘܿܒ݂ܹܐ, ܡܲܬܝܘܼܒܹܐ, ܫܲܘܬܸܒ݂, ܫܲܘܬܘܼܒܹܐ, ܬܸܒ݂ܬܵܐ, ܬܵܘܬܵܒ݂ܵܐ, ܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܬܝܼܒ݂ܵܐ, ܬܝܵܒ݂ܵܐ, ܬܝܼܒ݂ܬܵܐ

Source : Other