Eastern Syriac :ܒܵܕܒ݂ܵܢ
Western Syriac :ܒܳܕܒ݂ܳܢ
Eastern phonetic :' ba:d wa:n
Category :noun
[Sport]
English :1) Maclean : a sail (?) ; 2) a kite , see : ܕܲܝܬܵܐ / ܙܩܘܿܛܵܐ ;
French :1) Maclean : une voile (?) ; 2) un cerf-volant , voir : ܕܲܝܬܵܐ / ܙܩܘܿܛܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܐܲܪܡܹܢܘܿܢ, ܟܸܬܵܢܵܐ, ܩܠܵܥܵܐ, ܩܸܠܥܵܐ, ܩܘܼܢܒܵܐ, ܩܘܼܢܒܝܼܬܵܐ, ܒܵܕܒ݂ܵܢ, ܕܲܝܬܵܐ, ܥܲܘܦܵܐ

this word is of Persian / Turkish origin

mot d'origine persane / turque