Eastern Syriac :ܟܣܐ
Western Syriac :ܟܣܐ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to cover , to conceal , to hide / to screen ;
French :couvrir , recouvrir , celer , dissimuler , cacher , masquer , dérober aux regards ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :כסא

Cf. ܟܣܐ, ܟܵܣܘܿܝܹܐ, ܡܵܟܘܼܣܹܐ, ܟܣܵܐ, ܟܣܵܝܵܐ, ܟܣܵܝܬܵܐ, ܡܟܵܣܹܐ, ܡܲܟܣܹܐ, ܟܵܣܹܐ, ܡܟܵܣܵܝܬܵܐ, ܡܟܵܣܹܐ

See also : ܓܢܝܼܙܵܐ, ܛܫܐ, ܒܛܝܼܢܵܐ, ܟܬܵܡܵܐ

Derived words : ܟܘܼܣܵܝ ܐܲܦܹ̈ܐ, ܟܘܼܣܵܝ ܥܲܝܢܵܐ, ܟܘܼܣܵܝܵܐ, ܟܘܼܣܝܵܐ, ܟܘܼܣܝܼܬܵܐ, ܟܵܣܹܐ, ܟܲܣܹܐ, ܟܣܵܐ, ܟܵܣܘܿܝܹܐ, ܟܲܣܘܼܝܹܐ, ܟܲܣܝܵܐ, ܟܣܵܝܵܐ, ܟܲܣܝܵܐܝܼܬ, ܟܲܣܝܘܼܬܵܐ, ܟܣܵܝܬܵܐ, ܡܲܟܘܼܣܹܐ, ܡܲܟܸܣ, ܡܲܟܣܹܐ, ܡܟܵܣܹܐ, ܡܲܟܣܘܿܝܹܐ, ܡܟܲܣܘܿܝܹܐ, ܡܟܲܣܝܘܼܬܵܐ, ܡܟܵܣܵܝܬܵܐ, ܡܲܟܲܣܬܵܐ, ܡܸܬܟܲܣܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܟܲܣܣܵܢܵܐ, ܬܲܟ݂ܣܝܵܐ ܕܚܲܕܝܵܐ, ܬܲܟ݂ܣܝܼܬܵܐ, ܬܲܟܣܝܼܬܵܐ, ܬܲܟ݂ܣܝܼܬܵܐ ܕܒܹܣܵܕܝܵܐ