Eastern Syriac :ܟܦܢ
Western Syriac :ܟܦܢ
Root :ܟܦܢ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to hunger , to be hungry / starving / to starve (?) ;
French :avoir faim ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :כפן

Cf. ܟܦܝܼܢܵܐ, ܟܦܵܢܵܐ, ܟܸܦܢܵܐܝܼܬ, ܟܸܦܢܘܼܬܵܐ, ܟܸܦܢܵܐ

See also : ܚܸܪܦܘܼ

Derived words : ܟܦܝܼܢܵܐ, ܟܦܝܼܢܬܵܐ, ܟܦܢ, ܟܲܦܢܵܐ, ܟܸܦܢܵܐ, ܟܦܵܢܵܐ, ܟܸܦܢܵܐܝܼܬ, ܟܸܦܢܘܼܬܵܐ, ܟܦܲܢܬܵܐ, ܡܲܟܦܸܢ