Eastern Syriac :ܟܫܦ
Western Syriac :ܟܫܦ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to supplicate , to implore / to beg ;
French :supplier , implorer ;
Dialect :Classical Syriac
Hebrew :כפש

Cf. ܟܘܼܫܵܦܵܐ, ܟܫܵܦܵܐ, ܬܲܟܫܸܦܬܵܐ, ܬܲܟܫܹܦܬܵܢܵܝܵܐ, ܬܲܟܫܦܵܢܵܐ, ܬܲܟܫܦܵܢܵܐܝܼܬ

Derived words : ܟܘܼܫܵܦܵܐ, ܟܘܼܫܦܵܐ, ܟܵܫܹܦ, ܟܫܵܦܵܐ, ܡܸܬܟܲܫܦܵܢܵܐ, ܡܸܬܟܲܫܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܬܲܟܫܦܵܢܵܐ, ܬܲܟܫܦܵܢܵܐܝܼܬ, ܬܲܟܫܸܦܬܵܐ, ܬܲܟ݂ܫܲܦ̮ܬܵܐ, ܬܲܟܫܹܦܬܵܢܵܝܵܐ