Eastern Syriac :ܟܪܗ
Western Syriac :ܟܪܗ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to weaken , t enfeeble , to debilitate , to sicken ;
French :affaiblir , débiliter , rendre malade ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :כרה

Cf. ܟܪܵܗܵܐ, ܟܪܝܼܗܵܐ, ܟܪܝܼܗܵܐܝܼܬ, ܡܟܲܪܗܘܼܬܵܐ, ܡܟܲܪܗܵܢܵܐ, ܟܵܪܸܗ

See also : ܟܕܵܪܵܐ, ܡܪܥ

Derived words : ܟܘܼܗܵܢ ܡܲܚܣܢܵܐ, ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ, ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܚܸܡ̈ܛܹܐ, ܟܘܼܪܗܵܢܵܝܵܐ, ܟܘܼܪܗܵܢܵܝܬܵܐ, ܟܵܪܹܗ, ܟܵܪܸܗ, ܟܪܵܗܵܐ, ܟܪܝܼܗ ܪܸܚܡܬܵܐ, ܟܪܝܼܗܵܐ, ܟܪܝܼܗܵܐܝܼܬ, ܡܲܟ݂ܪܸܗ, ܡܟܲܪܗܘܼܬܵܐ, ܡܟܲܪܗܵܢܵܐ, ܡܲܟ݂ܪܘܼܗܹܐ, ܣܵܬܹܪ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ