Eastern Syriac :ܟܬܒ
Western Syriac :ܟܬܒ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to write , to copy out , to pen , to inscribe , to put in writing , to commit to writing , to record , keyboard : to type (?) ; 2) to be written , to be enrolled ; 3) to be described ; 4) to have something written , to dictate ; 5) to ascribe to / to attribute to (?) / to accredit to (?) ;
French :1) écrire , coucher par écrit / mettre par écrit , inscrire , copier / enregistrer / inscrire / enrôler , clavier : taper (?) ; 2) être écrit , être inscrit / enregistré / enrôlé ; 3) être décrit ; 4) faire écrire quelque chose , dicter ; 5) attribuer à , imputer à , accréditer à (?) ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :כתב

Cf. ܡܲܟܬܘܼܒ݂ܹܐ, ܟܬܵܒ݂ܵܐ, ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ, ܟܬܵܒ݂ܘܼܢܵܐ, ܟܵܬܘܿܒ݂ܵܐ, ܡܟܲܬܒ݂ܵܢܵܐ, ܟܵܬܵܒ݂ܵܐ, ܟܬܵܒ݂ܵܝܵܐ, ܡܲܟܬܲܒ݂ ܙܲܒ݂ܢܵܐ, ܡܲܟܬܸܒ݂, ܟܬ݂ܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܵܬܸܒ݂

See also : ܢܵܩܝܼܠ, ܣܪܛܕ

Derived words : ܒܹܝܬ ܟܬܵܒܹ̈ܐ, ܒܸܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܟܘܼܬܵܒ݂ܵܐ, ܟܝܼܬܵܒܟ݂ܵܢܵܐ, ܟܵܬܹܒ݂, ܟܵܬܸܒ, ܟܵܬܸܒ݂, ܟܵܬܵܒ݂ܵܐ, ܟܲܬܵܒ݂ܵܐ, ܟܬܵܒ݂ܵܐ, ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ, ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ, ܟܬܵܒ݂ܘܼܢܵܐ, ܟܬ݂ܵܒ݂ܘܿܢܵܐ, ܟܸܬ݂ܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܟܬܵܒܚܵܢܵܐ, ܟܬܵܒܲܝ ܩܘܼܕܫܵܐ, ܟܬܵܒ݂ܵܝܵܐ, ܟܲܬܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܬܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܬ݂ܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܵܬܘܿܒ݂ܵܐ, ܟܵܬܘܿܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܟܵܬܘܿܒ݂ܬܵܐ, ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ, ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ, ܟܬܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܟܬܝܼܒܲܬ ܐܝܼܕܵܐ, ܟܬܝܼܒ݂ܵܬܹ̈ܐ, ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܟܬ݂ܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܟܬ݂ܝܼ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ, ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܨܸܨܵܢܵܝܬܵܐ, ܡܲܟܬܸܒ݂, ܡܲܟܬܲܒ݂ ܙܲܒ݂̈ܢܹܐ, ܡܲܟܬܲܒ݂ ܙܲܒ݂ܢܵܐ, ܡܲܟ݂ܬܒ݂ܵܐ, ܡܲܟܬܒ݂ܵܐ, ܡܲܟ݂ܬܒ݂ܘܼܬ ܫܡܵܗܹ̈ܐ, ܡܲܟ݂ܬܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܟܲܬܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܟ݂ܬܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܟܬܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܟܬܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܟܬܘܿܒ݂ܹܐ, ܡܲܟܬܘܼܒܹܐ, ܡܲܟܬܘܼܒ݂ܹܐ, ܫܲܦܝܼܪ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ

Source : Other