Eastern Syriac :ܠܚܫ
Western Syriac :ܠܚܫ
Category :root
[Humanities → Language]
English :intransitive : to whisper , to murmur ;
French :verbe intransitif : murmurer , chuchoter , parler à voix basse , susurrer ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :לחש

Cf. ܠܚܵܫܵܐ, ܠܵܚܘܿܫܵܐ, ܠܲܚܫܘܼܬܵܐ

See also : ܢܵܨܸܪ, ܟܵܫܹܦ, ܦܲܛܦܸܛ, ܪܬܡ, ܪܵܬܹܡ

Derived words : ܠܘܼܚܵܫܵܐ, ܠܘܼܚܫܬܵܐ, ܠܵܚܘܿܫܵܐ, ܠܲܚܘܼܫܹܐ, ܠܵܚܘܿܫܘܼܬܵܐ, ܠܵܚܘܿܫܵܝܵܐ, ܠܵܚܹܫ, ܠܲܚܸܫ, ܠܚܵܫܵܐ, ܠܲܚܫܘܼܬܵܐ, ܡܠܲܚܫܵܐ, ܡܠܲܚܫܵܢܘܼܬܵܐ