Eastern Syriac :ܠܥܣ
Western Syriac :ܠܥܣ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to chew , to masticate / to putty , to munch , to dine ;
French :mâcher , mastiquer , dîner ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :לעס

Cf. ܠܲܥܣܠܘܼܣܹܐ, ܠܵܥܣܵܐ, ܠܵܥܸܣ, ܠܵܥܘܘܿܣܵܐ, ܠܘܿܥܛܵܐ

Derived words : ܠܵܘܘܿܣܵܐ, ܠܵܘܘܼܨܵܐ, ܠܘܿܥܛܵܐ, ܠܵܥܘܘܿܣܵܐ, ܠܵܥܘܿܣܵܐ, ܠܵܥܹܣ, ܠܵܥܸܣ, ܠܵܥܣܵܐ, ܠܥܵܣܵܐ, ܠܲܥܣܠܘܼܣܹܐ, ܠܲܥܣܠܸܣ, ܡܒܲܠܥܸܣ, ܡܠܲܣܠܸܣ, ܡܲܠܥܣܵܐ