Eastern Syriac :ܐܲܣܵܢܵܐ ܕܡܒܵܫܲܠܬܵܐ
Western Syriac :ܐܰܣܳܢܳܐ ܕܡܒܳܫܰܠܬܳܐ
Root :ܒܫܠ
Eastern phonetic :a ' sa: na:d mba ' šal ta:
Category :noun
[Feeding → Cooking]
English :a cooker / a stove for cooking ;
French :une cuisinière ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܫܠ, ܒܹܝܬ ܒܵܫܵܠܬܵܐ, ܒܫܵܠܵܐ

See also : ܕܸܪܫܵܐ, ܡܵܘܩܕܵܐ, ܟܵܢܘܼܢܵܐ, ܦܘܼܪܢܵܐ, ܩܵܡܹܝܢܵܐ, ܩܲܥܠܵܝܵܐ