Eastern Syriac :ܡܛܐ
Western Syriac :ܡܛܐ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to arrive, to reach ;
French :arriver , venir / parvenir à , atteindre ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :מטא

Cf. ܡܸܛܝܘܼܬܵܐ, ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ, ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ, ܡܸܛܝܵܐ, ܡܵܛܹܐ, ܡܛܵܐ, ܡܛܵܐ, ܡܛܵܐ ܠܓܵܢܵܐ

See also : ܛܵܦܹܐ

Derived words : ܡܵܛܹܐ, ܡܲܛܹܐ, ܡܛܵܐ, ܡܛܵܐ, ܡܛܵܐ ܠܓܵܢܵܐ, ܡܲܛܘܼܬܵܐ, ܡܸܛܝܵܐ, ܡܛܵܝܵܐ, ܡܸܛܝܘܼܬܵܐ, ܡܲܡܛܹܐ, ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ, ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ, ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ, ܡܲܡܛܝܵܢܵܐ, ܡܲܢܛܹܐ, ܡܸܬܡܲܛܝܵܢܵܐ