Eastern Syriac :ܢܚܬ
Western Syriac :ܢܚܬ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to descend ; abase, humble oneself ; to be a descendant of
French :descendre ;
Dialect :Classical Syriac, Common Aramaic
Hebrew :נחת

Cf. ܡܵܟܸܟ݂, ܬܚܬܝ

Derived words : ܡܲܚܬܵܐ, ܡܲܚܬܘܼܬܵܐ, ܡܲܚܬܵܢܵܐ, ܡܲܚܬܵܢܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ, ܡܲܚܲܬܬܵܐ, ܡܲܢܸܚܬܵܢܵܐ, ܡܲܢܸܚܬܵܢܹܐ, ܡܢܲܚܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܢܲܚܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܵܚܘܿܬܵܐ, ܢܵܚܘܿܬܘܼܬܵܐ, ܢܵܚܸܬ݂, ܢܲܚܬܵܐ, ܢܲܚܬܘܼܬܵܐ