Eastern Syriac :ܢܫܩ
Western Syriac :ܢܫܩ
Category :root
[Moral life → Feelings]
English :to kiss ;
French :embrasser , donner un baiser / bisou , faire un baiser , faire une bise , main : baiser ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :נשק

Cf. ܢܫܩ, ܢܫܵܩܵܐ , ܢܫܵܩܬܵܐ , ܡܲܢܫܘܼܩܬܵܐ , ܢܸܫܩܵܐ, ܢܘܼܫܩܬܵܐ, ܢܘܼܫܲܩܬܵܐ, ܡܲܢܫܘܼܩܹܐ, ܢܵܫܹܩ

Derived words : ܡܲܢܫܘܼܩܹܐ, ܡܲܢܫܘܼܩܬܵܐ, ܢܘܼܫܲܩܬܵܐ, ܢܘܼܫܩܬܵܐ, ܢܫܘܼܩܬܵܐ, ܢܵܫܹܩ, ܢܵܫܸܩ, ܢܸܫܩܵܐ, ܢܫܵܩܵܐ, ܢܫܵܩܬܵܐ