Eastern Syriac :ܢܘܼܗܪܵܐ ܛܸܠܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܢܽܘܗܪܳܐ ܛܶܠܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' nu:h ra: ṭi: la: ' na: ia:
Category :noun
[Time]
English :twilight ;
French :le crépuscule , le moment crépusculaire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܘܼܗܪܵܐ, ܛܸܠܵܢܵܝܵܐ, ܛܸܠܵܢܵܐ, ܛܸܠܵܢܝܼܬܵܐ, ܛܸܠܵܐ

See also : ܒܹܝܬ݂ ܡܲܥܪ̈ܵܒܲܝ ܫܸܡܫܵܐ, ܢܘܼܓ݂ܗܵܐ, ܡܲܥܪܵܒ݂ܵܐ, ܡܲܥܪܲܒ݂ܬܵܐ, ܒܘܼܗܵܪܵܐ, ܡܲܕܢܵܚܵܐ, ܡܲܓܗܵܐ, ܫܲܦܪܵܐ, ܒܹܝܬ ܪܲܡܫܵܐ, ܛܵܪܵܐ ܓܲܒ݂ܪܸܟ