Eastern Syriac :ܒܫܵܠܵܐ
Western Syriac :ܒܫܳܠܳܐ
Root :ܒܫܠ
Eastern phonetic :' bša: la
Category :noun
[Feeding → Cooking]
English :cooking , preparing food ;
French :la cuisine , la préparation des repas ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :biššul  בִּשּׁוּל «cooking» «cuisine»

Cf. ܒܫܠ, ܒܵܫܵܠܬܵܐ, ܒܹܝܬ ܒܵܫܵܠܬܵܐ, ܒܫܵܠܵܐ

See also : ܐܵܫܦܵܙ, ܡܲܓܝܼܪܣܵܐ, ܡܗܵܐ, ܡܛܵܐ, ܡܒܲܫܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܗܵܐ, ܛܘܵܝܵܐ, ܐܦܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܵܐ