Eastern Syriac :ܡܲܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܰܟ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' ma ḥa:
Category :adverb
English :hence , from this place , starting from here ; ܟܸܡܪܝܼ ܕܒܸܕ݂ ܐ݇ܙܵܠܘܿܟ݂ ܡܐܵܟ݂ܵܐ : they say that you will go from here ;
French :d'ici , à partir d'ici , depuis ici ; ܟܸܡܪܝܼ ܕܒܸܕ݂ ܐ݇ܙܵܠܘܿܟ݂ ܡܐܵܟ݂ܵܐ : on dit que tu t'en iras d'ici ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܸܢ, ܠܲܐܟ݂ܵܐ, ܡܐܵܟ݂ܵܐ, ܟ݂ܵܐ, ܐܵܟ݂ܵܐ, ܠܵܐܟ݂ܵܐ, ܡܐܵܟ݂ܵܐ ܘܐ݇ܙܵܠܹܗ

Variants : ܡܐܵܟ݂ܵܐ

Rhétoré spells it : ܡܐܵܟ݂ܵܐ

Rhétoré l'écrit : ܡܐܵܟ݂ܵܐ