Eastern Syriac :ܡܲܣܲܒܗܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܣܰܒܗܽܘܬܳܐ
Root :ܣܒܗ
Eastern phonetic :ma sab ' hu: ta:
Category :noun
English :imitation ;
French :l'imitation ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܒܗ, ܣܸܒ݂ܗܵܐ, ܣܲܒ݂ܗܘܼܬܵܐ, ܡܲܣܒܗܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܡܘܼܪܵܝܵܐ, ܡܕܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܕܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܕܵܡܹܐ

Source : Maclean