Eastern Syriac :ܡܲܪܘܸܚ
Western Syriac :ܡܰܪܘܶܚ
Root :ܪܘܚ
Eastern phonetic :' mar wiḥ
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :to comfort ;
French :réconforter ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܘܚ, ܪܘܵܚܵܢܝܼ, ܪܘܝܼܚܵܐ, ܪܘܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܪܘܵܚܵܐ, ܡܲܪܘܸܚ, ܪܵܘܸܚ, ܡܪܵܘܚܵܢܵܐܝܼܬ, ܪܘܼܘܵܚܵܐ

See also : ܢܚܡ, ܝܲܗܒܸܠ ܠܸܒܵܐ, ܒܝܵܐ, ܝܵܗܹܒ݂ ܠܸܒܵܐ, ܠܲܒܸܒ݂

Source : Maclean, Bailis Shamun