Eastern Syriac :ܒܢܝܼܣܵܢ
Western Syriac :ܒܢܺܝܣܳܢ
Eastern phonetic :b ' ni: sa:n
Category :adjective
[Time]
English :Tiari : Spring , spring ;
French :Tiari : du printemps / printanier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ, ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ, ܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

See also : ܬܸܕܵܐܐ, ܗܵܐܐܲܪ, ܪܒ݂ܝܼܥܵܐ, ܬܸܕܐܵܐ

Akkadian pān šatti / dīšu : Spring / spring-time

akkadien pān šatti / dīšu : le printemps

Source : Maclean