Eastern Syriac :ܒܹܝ ܚܸܢܟܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܶܝ ܚܶܢܟܶ̈ܐ
Eastern phonetic :' bi: ' ḥin ki:
Category :noun
[Human → Body]
English :the palate ;
French :le palais , le haut de la trachée artère ;
Dialect :NENA

Cf. ܚܵܢܸܩ, ܚܸܢܟܹ̈ܐ, ܒܹܝ ܚܢܘܼܩܬܵܐ

See also : ܫܡܲܝ ܦܘܼܡܵܐ, ܫܵܡܵܓܵܐ, ܫܸܡܘܼܚܬܵܐ, ܫܸܡܲܚܟܵܐ, ܫܸܡܸܚܬܵܐ, ܫܡܲܝ ܚܸܟܵܐ