Eastern Syriac :ܒܹܝ ܥܲܝܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܶܝ ܥܰܝܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' bi: ' é né
Category :noun
[Human → Body]
English :see also ܒܹܝܬ ܥܲܝܢܹ̈ܐ / ܒܹܝܬ ܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ / ܩܘܼܕܡܵܐ ܕܪܹܫܵܐ : sinciput / the forehead / the upper half of the skull ;
French :voir aussi ܒܹܝܬ ܥܲܝܢܹ̈ܐ / ܒܹܝܬ ܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ / ܩܘܼܕܡܵܐ ܕܪܹܫܵܐ : le sinciput / le front ;
Dialect :NENA

Cf. ܒܲܥܲܝܢܹ̈ܐ

Source : Maclean