Eastern Syriac :ܩܘܼܪܚܬܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܪܚܬܳܐ
Eastern phonetic :' qurḥ ta:
Category :noun
[Human → Body]
English :1) the forehead ; 2) Classical Syriac : baldness ;
French :1) le front , la partie du visage au dessus des yeux ; 2) syriaque classique : la calvitie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܪܵܚܘܼܬܵܐ, ܩܪܝܼܚܵܐ, ܡܩܲܪܕܸܚ, ܩܪܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ, ܩܲܪܚܵܐ, ܩܪܵܚܵܐ, ܩܪܵܚܵܐ

See also : ܒܹܝ ܥܲܝܢܵܐ, ܒܹܝ ܥܲܝܢܹ̈ܐ, ܒܹܝܬ݂ ܥܲܝܢܹ̈ܐ, ܒܲܥܲܝܢܹ̈ܐ, ܐܵܦܘܼܬܵܐ, ܒܹܝܬ ܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ, ܩܘܼܨܬܵܐ, ܩܸܨܵܐ, ܓܪܵܕܵܐ, ܡܪܵܩܵܐ, ܡܪܵܛܵܐ, ܟܓܠ, ܡܣܲܦܲܪ, ܩܪܵܚܵܐ, ܩܘܼܪܚܬܵܐ