Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܥܸܠܵܝܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝܳܐ
Root :ܥܠܐ
Eastern phonetic :' bi:t i ' la: ia:
Category :noun
[City → Hotel]
English :Daniel : 6, 10 : an upper room ;
French :Daniel : 6, 10 : une chambre haute , une pièce à l'étage ;
Dialect :Classical Syriac, Biblical Aramaic

Cf. ܥܠܐ, ܥܠܵܐ, ܥܘܼܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܒܹܝ̈ܥܠܵܘܵܬܵܐ, ܐܝܼܠ, ܐܲܠܵܗܵܐ, ܥܸܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܹܠ, ܥܸܠܸܠ ܓܹܒ, ܥܲܠܠܵܢܵܐ, ܥܸܠܵܝܵܐ, ܥܸܠܹܠ ܐܸܠܬܹܚܬ, ܒܹܝ̈ܥܠܵܘܵܬܵܐ