Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܥܹܩܸܕ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܥܶܩܶܕ
Eastern phonetic :' bi:t ' i: qid
Category :noun
[Industry]
English :2 Kings : 10, 12 : a shearing house ;
French :2 Rois : 10, 12 : une maison de tonte ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܒܹܝܬ ܓܪܵܢ݇ܝܬܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܵܩܵܪ

Variants : ܒܹܝܬ ܓܪܵܢ݇ܝܬܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܵܩܵܪ