Eastern Syriac :ܢܘܼܫܲܩܬܵܐ
Western Syriac :ܢܽܘܫܰܩܬܳܐ
Root :ܢܫܩ
Eastern phonetic :nu: ' šaq ta:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :a kiss ;
French :un baiser , une bise , un bisou ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܢܫܩ, ܢܫܵܩܵܐ , ܢܫܵܩܬܵܐ , ܡܲܢܫܘܼܩܬܵܐ , ܢܸܫܩܵܐ, ܢܘܼܫܩܬܵܐ, ܡܲܢܫܘܼܩܹܐ, ܢܵܫܸܩ