Eastern Syriac :ܦܲܬܠܘܿ
Western Syriac :ܦܰܬܠܽܘ
Root :ܦܬܠ
Eastern phonetic :' pat lu:
Category :noun
[Industry]
English :a stick for winding cotton ;
French :bâton servant à enrouler le coton ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܬܠ, ܦܸܬܠܵܐ, ܦܵܬܸܠ, ܡܲܦܬܘܼܠ, ܡܲܦܬܘܼܠܹܐ, ܡܦܲܬܠܘܼܬܵܐ, ܡܦܲܬܠܘܼܬܵܐ, ܦܬܵܠܵܐ, ܦܬܵܠܬܵܐ, ܦܬܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܦܬܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܦܸܬܠܹܐ ܦܸܬܠܹܐ, ܦܸܬܠܵܘ, ܦܬܝܼܠܵܐ, ܦܘܼܬܵܠܵܐ, ܦܬܸܠܬܵܐ, ܦܬܝܼܠܬܵܐ

See also : ܦܫܠ, ܦܵܟ̰ܸܠ

feminine

mot féminin