Eastern Syriac :ܠܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܕܣܚܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܠܒ݂ܺܝܫܬܳܐ ܕܣܚܳܝܬܳܐ
Root :ܠܒܫ
Eastern phonetic :' lviš ta:d s ' ḥé: ta:
Category :noun
[Clothing]
English :a swimming suit , a swimsuit , swimming trunks ;
French :un maillot de bain ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܚܐ, ܣܚܵܐ, ܡܲܣܚܘܼܝܹܐ, ܣܲܚܘܵܐ, ܣܸܚܘܹܐ, ܣܵܚܹܐ, ܣܚܘܿܬܵܐ, ܣܘܼܚܵܝܵܐ, ܣܲܚܵܝܵܐ, ܡܲܣܚܝܵܐ, ܡܲܣܚܵܝܬܵܐ, ܡܲܣܚܘܼܬܵܐ, ܣܚܵܝܬܵܐ

Variants : ܬܘܼܢܒܵܢܵܐ ܕܣܚܵܝܬܵܐ

See also : ܠܒ݂ܸܫܬܵܐ ܬܲܚܬܵܝܬܵܐ