Eastern Syriac :ܩܸܗܪܲܣܝܵܐ
Western Syriac :ܩܶܗܪܰܣܝܳܐ
Eastern phonetic :qih ' ra sia:
Category :noun
[Country → Fruits]
English :a cherry ;
French :une cerise ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܸܗܪܵܐܣܘܿܣ, ܩܪܲܣܝܵܐ

Variants : ܩܸܗܪܵܐܣܘܿܣ

See also : ܒܲܠܒܵܠܘܿܩ, ܓܝܼܠܵܣܬܵܐ, ܓܹܠܵܣܵܐ

Akkadian : girīṣu (?)

akkadien : girīṣu (?)