Eastern Syriac :ܒܵܠܘܼܥܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܳܠܽܘܥܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :bal ' lu: tha:
Category :noun
[Human → Body]
Dialect :NENA

ܒܵܠܘܼܥܵܐ

Al Qosh : pronounced [bal 'lu: ta:]

Al Qosh : prononcé [bal 'lu: ta:]