Eastern Syriac :ܟܹܐܦܘܿܢܬܵܐ
Western Syriac :ܟܶܐܦܽܘܢܬܳܐ
Eastern phonetic :ki ' pu:n ta:
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :a pebble ;
French :un galet , un caillou , une pierre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܹܐܦܵܢܵܐ, ܟܹܐܦܵܝܵܐ, ܟܹܐܦܵܐ ܕܩܲܒ݂ܪܵܐ, ܫܵܩܪܲܬ ܟܸܐܦܵܐ, ܫܵܪܩܲܬ ܟܹܐܦܵܐ, ܟܹܐܦܵܐ

See also : ܒܸܙܩܵܐ, ܚܨܵܨܵܐ, ܒܲܟܘܼܫܵܐ, ܦܸܣܦܣܵܐ, ܒܲܩܠܘܼܫܵܐ, ܓ̰ܘܼܥܝܼܬ݂ܵܐ, ܩܵܠܩܵܐ