Eastern Syriac :ܦܩܕ
Western Syriac :ܦܩܕ
Category :root
[Army → Military]
English :to command , to give orders / to order ;
French :commander , donner des ordres , ordonner / diriger ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :p-q-d  פקד

Cf. ܦܩܕ, ܦܩܵܕܵܐ, ܦܵܩܲܕܬܵܐ, ܦܩܘܿܕܵܐ, ܦܵܩܘܿܕܵܐ, ܦܵܩܘܿܕܹܐ, ܦܵܩܘܿܕܵܐܝܼܬ, ܦܵܩܘܿܕܘܼܬܵܐ, ܦܩܘܿܕܝܵܐ, ܦܵܩܘܿܕܬܵܐ, ܦܲܩܕܵܐ, ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ, ܦܘܼܩܵܕܵܐ, ܡܦܲܩܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܙܢܵܐ ܦܵܩܘܼܕܵܐ, ܡܲܦܲܩܬܵܐ ܕܕ̈ܘܼܚܬܹܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ, ܡܸܬܦܲܩܕܵܢܵܐܝܼܬ

Derived words : ܙܢܵܐ ܦܵܩܘܼܕܵܐ, ܡܦܵܩܸܕ, ܡܦܲܩܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܦܲܩܬܵܐ ܕܕ̈ܘܼܚܬܹܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ, ܡܸܬܦܲܩܕܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܦܲܩܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܘܼܩܵܕܵܐ, ܦܘܿܩܕܵܢܹ̈ܐ, ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ, ܦܵܩܹܕ, ܦܵܩܸܕ݂, ܦܲܩܸܕ, ܦܲܩܕܵܐ, ܦܩܵܕܵܐ, ܦܵܩܕܵܢܵܐ, ܦܲܩܕܵܢܵܐ, ܦܲܩܕܵܢܵܐܝܼܬ, ܦܵܩܲܕܬܵܐ, ܦܵܩܘܿܕܵܐ, ܦܲܩܘܼܕܹܐ, ܦܩܘܿܕܵܐ, ܦܵܩܘܿܕܵܐ ܥܲܣܟܲܪܵܝܵܐ, ܦܵܩܘܿܕܵܐܝܼܬ, ܦܵܩܘܿܕ݂ܘܿܬ݂ܵܐ, ܦܵܩܘܿܕܘܼܬܵܐ, ܦܩܘܿܕܝܵܐ, ܦܵܩܘܿܕܬܵܐ, ܦܩܝܼܕܵܐ