Eastern Syriac :ܦܪܫ
Western Syriac :ܦܪܫ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to separate ;
French :séparer ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :פרש
Persian :p-r-š

Cf. ܦܪܫ, ܦܲܪܝܼܫܵܐܝܼܬ, ܦܪܝܼܫܵܐ, ܦܘܼܪܵܫܵܐ, ܡܦܲܪܫܘܼܬܵܐ, ܡܦܲܪܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܪܘܿܫܝܵܐ, ܡܦܲܪܫܵܐܝܼܬ, ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ, ܦܪܵܫܵܐ, ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ, ܦܘܼܪܫܵܢܬܵܐ, ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ, ܦܪܘܿܫܝܵܐ, ܦܪܝܼܫܵܝܵܐ, ܠܵܐ ܡܸܬܦܲܪܫܵܢܵܐ

See also : ܦܪܣ

Derived words : ܒܸܦܪܝܼܫܘܼܬ݂ܵܐ, ܓܠܝܼܙܘܼܬ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ, ܗܿܘ ܦܪܝܼܫܵܐ, ܚܲܨܝܲܬ ܦܵܪܘܿܫܬܵܐ, ܠܵܐ ܡܦܲܪܫܵܐܝܼܬ, ܠܵܐ ܡܸܬܦܲܪܫܵܢܵܐ, ܠܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐ, ܡܦܲܪܫܵܐ, ܡܦܲܪܫܵܐ, ܡܦܲܪܫܵܐܝܼܬ, ܡܦܲܪܫܘܼܬܵܐ, ܡܦܲܪܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܦܲܪܫܵܢܵܐ, ܡܸܬܦܲܪܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܦܲܪܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܘܼܪܵܫ ܚܲܫܚܵܬܹ̈ܐ, ܦܘܼܪܵܫܵܐ, ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ, ܦܘܼܪܫܵܢ ܚܸܙܘܵܐ, ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ, ܦܘܼܪܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܦܘܼܪܫܵܢܵܝܵܐ, ܦܘܼܪܫܵܢܬܵܐ, ܦܵܪܘܿܫܵܐ, ܦܲܪܘܼܫܹܐ, ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬ, ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ, ܦܪܘܿܫܝܵܐ, ܦܵܪ̈ܘܿܫܝܵܬܹܐ, ܦܵܪܘܿܫܬܵܐ, ܦܵܪܘܿܫܬܵܐ, ܦܵܪܘܿܫܬܵܐ ܡܢܲܩܲܕܬܵܐ, ܦܪܝܼܫܵܐ, ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ, ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ, ܦܪܝܼܫܵܝܵܐ, ܦܪܝܼܫܝܵܐ, ܦܵܪܹܫ, ܦܲܪܸܫ, ܦܵܪܹܫ ܐܲܩܠܵܬܹܗ, ܦܪܵܫܵܐ, ܦܲܪܫܸܢ, ܦܪܵܫܬܵܐ

is this root akin to ܦܪܣ ?

cette racine a-t-elle un lien avec ܦܪܣ ?