Eastern Syriac :ܦܬܚ
Western Syriac :ܦܬܚ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to open ;
French :ouvrir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :p-t-ḥ  פתח

Cf. ܦܬܚ, ܦܬܘܿܚܘܼܬܵܐ, ܦܬܵܚܵܐ, ܦܲܬܚܵܢܵܐ, ܦܬܵܚܬܵܐ, ܦܬܝܼܚܵܐ, ܦܬܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܦܬܘܿܚܵܐ, ܐܸܬ݂ܦܲܬܲܚ, ܦܵܬܸܚ, ܐܝܼܕܸܗ ܦܬܘܿܚܬܵܐ, ܦܘܼܬܵܚܵܐ, ܦܸܬܚܵܐ, ܦܲܬܚܵܢܵܐ ܕܦܵܐܠ

Derived words : ܐܝܼܕܸܗ ܦܬܘܿܚܬܵܐ, ܐܸܬ݂ܦܲܬܲܚ, ܡܲܦܬܵܚܵܐ, ܡܦܲܬܚܵܐ, ܡܦܲܬܚܬܵܐ, ܦܘܼܬܵܚܵܐ, ܦܵܬܘܿܚܵܐ, ܦܬ݂ܘܼܚܵܐ, ܦܬܘܿܚܘܼܬܵܐ, ܦܬ݂ܘܼܚܬܵܐ, ܦܵܬܹܚ, ܦܵܬܸܚ, ܦܬܲܚ ܐܘܼܪܚܵܐ, ܦܸܬܚܵܐ, ܦܬܵܚܵܐ, ܦܵܬܚܵܢܵܐ, ܦܲܬܚܵܢܵܐ, ܦܲܬܚܵܢܵܐ ܕܦܵܐܠ, ܦܬܵܚܬܵܐ, ܦܬܝܼܚ ܐܝܼܕܵܐ, ܦܬܝܼܚܵܐ, ܦܬܝܼܚܘܿܢܵܐ, ܦܬܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܦܬܝܼܚܬܵܐ