Eastern Syriac :ܡܪܘܿܕܵܟ݂ ܒܸܠܕܵܢ
Western Syriac :ܡܪܽܘܕܳܟ݂ ܒܶܠܕܳܢ
Category :proper noun
[Humanities → History]
English :Peshitta : 2 Kings : 20, 12 : Berodach Baladan ;
French :Peshitta: 2 Rois : 20, 12 : Mérodach Baladan ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܒܪܘܿܕܵܟ݂ ܒܲܠܐܲܕܵܢ, ܒܪܘܿܕܵܟ݂ ܒܸܠܕܵܢ, ܡܪܘܿܕܵܟ݂, ܐܹܘܲܠ ܡܪܘܿܕܵܟ݂, ܒܪܘܿܕܵܟ݂ ܒܲܐܠܕܵܢ

Variants : ܒܪܘܿܕܵܟ݂ ܒܲܠܐܲܕܵܢ, ܒܪܘܿܕܵܟ݂ ܒܸܠܕܵܢ