Eastern Syriac :ܒܵܪܘܿܩܵܐ
Western Syriac :ܒܳܪܽܘܩܳܐ
Root :ܒܪܩ
Eastern phonetic :ba ' ru: qa:
Category :noun
[Human → Disease]
English :1) a stiff neck (from cold) ; 2) a sore on the neck ;
French :1) un cou raide / un torticolis dû au froid ; 2) une plaie sur le cou ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܪܩ, ܒܹܪܩܵܐ, ܡܸܬܒܲܪܩܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܸܪܫܲܝ ܒܲܪܩܵܐ, ܒܲܪܩܵܐ, ܒܵܪܸܩ, ܒܵܪܩܵܐ, ܒܸܪܩܘܼ, ܡܲܒܪܸܩ