Eastern Syriac :ܒܓ݂ܝܼܪܵܐ
Western Syriac :ܒܓ݂ܺܝܪܳܐ
Eastern phonetic :' bghi: ra:
Category :adjective
[Human → Body]
English :wounded , see ܡܨܲܠܦܵܐ ;
French :blessé / meurtri , voir ܡܨܲܠܦܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܓܝܼܪܵܐ

See also : ܒܘܼܣܒܵܣܵܐ, ܕܸܪܒܬܵܐ, ܟܘܼܬܡܬܵܐ, ܡܚܘܿܬܵܐ, ܕܲܪܒܸܢ, ܫܲܚܢܸܢ, ܫܲܩܠܸܩ, ܡܡܲܚܝܵܐ, ܒܪܝܼܢ, ܡܡܲܚܝܵܐ, ܕܲܪܒܵܢܵܐ, ܕܘܼܪܒܸܢܵܐ, ܡܨܲܠܦܵܐ, ܨܠܝܼܦܵܐ