Eastern Syriac :ܒܬ݂ܘܼܠܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܬ݂ܽܘܠܽܘܬ݂ܳܐ
Root :ܒܬܠ
Eastern phonetic :btu: ' lu: ta:
Category :noun
[Moral life]
English :virginity ;
French :la virginité , le pucelage ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܒܬܠ, ܒܬܘܼܠܘܼܬܵܐ, ܒܬܵܠܵܐ, ܒܬܘܼܠܵܐ, ܒܬܘܼܠܬܵܐ, ܒܬ݂ܘܼܠܵܐ, ܒܬ݂ܘܼܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܛܘܿܠܹܐ, ܒܬܵܠܵܐ

Source : Maclean