Eastern Syriac :ܛܘܿܗܡܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܛܽܘܗܡܳܢܳܝܳܐ
Root :ܛܗܡ
Eastern phonetic :ṭoh ma: ' na: ia:
Category :noun, adjective
[Human being]
English :1) see also ܫܸܪܫܵܢܵܝܵܐ / ܫܲܪܒ݂ܵܝܵܐ / ܫܲܪܒܬܵܢܵܝܵܐ : racial , tribal ; ܡܦܲܪܕܵܢܘܼܬܵܐ ܛܘܿܗܡܵܢܵܝܬܵܐ : racial segregation / apartheid ; 2) of origin / of extraction / original ; ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܦܪܵܫܬܹܗ ܡܸܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܛܘܼܗܡܵܢܵܝܵܐ : after its separation from its language of origin ; ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܕܡܚܲܡܹܐ ܠܕܝܼܠܵܝܵܬܹ̈ܗ ܛܘܼܗܡܵܢܵܝܹ̈ܐ : and this way could maintain its original characteristics ; 3) noble , aristocratic , titled / blue-blooded , patrician ;
French :1) voir aussi ܫܸܪܫܵܢܵܝܵܐ / ܫܲܪܒ݂ܵܝܵܐ / ܫܲܪܒܬܵܢܵܝܵܐ : racial , tribal ; ܡܦܲܪܕܵܢܘܼܬܵܐ ܛܘܿܗܡܵܢܵܝܬܵܐ : la ségrégation raciale / l'apartheid ; 2) d'origine / originel ; ܡܸܢ ܒܵܬܲܪ ܦܪܵܫܬܹܗ ܡܸܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܛܘܼܗܡܵܢܵܝܵܐ : après sa séparation de la langue d'origine / après s'être séparé de sa langue d'origine ; ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܕܡܚܲܡܹܐ ܠܕܝܼܠܵܝܵܬܹ̈ܗ ܛܘܼܗܡܵܢܵܝܹ̈ܐ : et put ainsi préserver ses caractéristiques originelles ; 3) noble , aristocratique / au sang bleu , patricien ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܗܡ, ܡܛܲܗܡܵܐ, ܛܘܼܗܡܵܐ, ܒܲܪ ܛܘܿܗܡܵܐ, ܛܘܿܗܡܵܢܵܝܵܐ, ܛܘܿܗܡܵܢܵܝܬܵܐ

See also : ܚܹܐܕܵܐ, ܛܲܪܩܵܐ, ܐܲܚܝܼܕܵܐ, ܪܲ̈ܒܵܒܝܹܐ, ܡܛܲܗܡܵܐ, ܪܵܘܪܒܵܐ, ܢܲܨܝܼܚܵܐ, ܝܲܩܝܼܪܵܐ, ܫܲܪܒܬܵܢܵܝܵܐ, ܫܲܪܒ݂ܵܝܵܐ, ܩܵܒܝܼܠܵܝܵܐ, ܫܲܒ݂ܛܵܝܵܐ, ܫܲܒ݂ܛܵܢܵܝܵܐ, ܫܸܪܫܵܢܵܝܵܐ, ܓܸܢܣܵܝܵܐ, ܢܲܨܝܼܚܵܐ, ܪܲܒܵܐ, ܝܲܩܝܼܪܵܐ, ܛܲܪܩܵܐ

Source : Bailis Shamun