Eastern Syriac :ܛܘܼܠܵܩ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ
Western Syriac :ܛܽܘܠܳܩ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ
Eastern phonetic :' ṭu: laq u:h ' da: na
Category :noun
[Human → Disease]
English :amnesia ;
French :la perte de mémoire , l'amnésie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܘܼܠܵܩܵܐ, ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ

See also : ܐܲܒܝܼܕܘܼܬ ܥܘܼܕܵܢܵܐ